Habarlar

 • Dantelli silikon emzik örtügi näme

  Dantelli silikon emzik örtükleri aýallaryň açyk ýa-da berk eşik astynda geýmegi üçin meşhur aksessuar.Bu örtükler derä gönüden-göni ýapyşýan, tekiz we tebigy görnüşi üpjün edýän ýumşak, çeýe silikon material bilen döredilýär.Boýnuň goşulmagy aýal-gyz we bezeg goşýar ...
  Koprak oka
 • Görünmeýän bra näme?

  Göze görünmeýän brazalar, eşiklerimizi düýpgöter üýtgeden öwrülişik eşikleridir.Belli bir eşik geýeniňizde göze görünýän bra gaýyşlary we bulgurlaryň umumy meselesiniň çözgüdi hökmünde barha meşhur bolýarlar.Göze görünmeýän bra, aslynda arka ...
  Koprak oka
 • Silikon emzik örtügini ulanmak

  Silikon emzik örtügi aýallaryň emziklerini ýapmak üçin meşhur usul boldy.Silikon materialy ýumşak, çeýe we çydamly bolup, eşikleriň sürtülmeginden ýa-da derini gaharlandyrýan amatly gorag gatlagyny üpjün edýär.Silikon emzik örtükleri işledilende ulanylyp bilner, exe ...
  Koprak oka
 • Emzik gapagyny ýasamak prosesi

  Emzik örtügini ýasamak prosesi, garaşyşy ýaly çylşyrymly däl.Bu önümiň düşünjesi, aýallara gödek ýa-da ýarym eşik geýip, sypaýylygyny goramak üçin serişdeleri bermekden ybarat.Şeýle hem, şkafyň näsazlygynyň ýa-da tötänleýin täsiriniň öňüni almagyň täsirli usulydyr ...
  Koprak oka
 • Emzik stikerleri hakda az bilim

  Gradeokary derejeli silikondan ýasalan reňk we duýgy adam derisine ýakyn.Ulanylanda, tebigy we amatly döşüne gönüden-göni ýelimlenýär we döş bilen birleşdirilýär.Hinguwlandan soň gaýtalanyp bolýar we ajaýyp agşam köýnekleri, tötänleýin asma ...
  Koprak oka
 • Emzik örtüginiň hiline nädip baha bermeli

  Emzik örtükleri barada aýdylanda, önümiň netijeliligini kesgitlemäge kömek edýän hil möhüm faktor.Emzik örtükleri batyrgaý bolmak isleýän ýa-da arkasyz we gaýyşsyz üstleri geýmek üçin çözgüt zerur bolan aýallar üçin paýhasly çözgüt hökmünde has meşhur boldy.Şeýle-de bolsa, şeýle ...
  Koprak oka
 • Allhli jenaplaryň emzik örtüklerine has köp mätäçdigini bilýärsiňizmi?

  Allhli jenaplaryň emzik örtüklerine has köp mätäçdigini bilýärsiňizmi?

  Emzik gapaklary erkekler üçin: Emzik örtükleri diňe aýallar üçin däl, eýsem aýallar üçinem däl.Aslynda erkekler hem gaty peýdaly.Bu gün, döş stikerleriniň ulanylyşyna göz aýlalyň!a).Gyzlaryň makalalary - Öýde myhmanlar bilen duşuşmagyň utanjyny ýeňilleşdiriň Mundan başga-da ...
  Koprak oka
 • Aýallaryň içki eşikleriniň häzirki tendensiýalary

  Aýallaryň içki eşikleriniň häzirki tendensiýalary

  Görünmeýän ýelimli bra näme?Dürli dizaýn, şekil, materiallar bilen göze görünmeýän ýelmeýän brazalar we emzik örtükleri: Silikon we mata, bras we emzik örtügi, tegelek we gül görnüşi.Dört esasy wezipesi bar.1 atherygnamak, 2 götermek, 3 göze görünmeýän, 4 anti-sl ...
  Koprak oka