Silikon emzik örtügini ulanmak

Silikon emzik örtügi aýallaryň emziklerini ýapmak üçin meşhur usul boldy.Silikon materialy ýumşak, çeýe we çydamly bolup, eşikleriň sürtülmeginden ýa-da derini gaharlandyrýan amatly gorag gatlagyny üpjün edýär.Silikon emzik örtükleri yzygiderli işlemekde, maşk etmekde, uklamakda we hatda sähelçe ýyly howa şertlerinde ýüzmekde hem ulanylyp bilner.

Aýallar, esasanam gödek bolmak isleýänlerinde, emziklerini berk eşikler arkaly görkezmezlik üçin silikon emzik örtüklerini ulanýarlar.Bu, egin-eşikleriniň üsti bilen biriniň emzikleriniň konturyny görmek sebäpli beýleki adamlaryň utandyryjy pursaty bolmazlygy üçin sadaja kömek edýär.Şeýle hem, ýakyn pursatlarda ýoldaşyňyzy görmäge rugsat bermekden utanýan bolsaňyz, gorag hökmünde hyzmat edýärler.Mundan başga-da, emzik örtügini ulanmak, ýüň ýa-da pagta ýaly matalaryň döşüňiziň aşagyndaky duýgur derä sürtülýän gahar-gazabyň öňüni almaga kömek eder, esasanam adaty bolmadykdan has köp der bolup bilýän, aşa oňaýsyz çaýlarda, oňaýsyz çaýlara sebäp bolup biler.

Iň amatly örtük üçin döşüňize iki toplum gerek bolar: her arolanyň daşky gyrasynda bir uly toplum;soň her areolanyň her merkezi nokadynyň golaýynda bir kiçi toplum, maksimum saklamak we ýapmak üçin - garaşylmadyk “şkaf näsazlygy” bolmazdan hemme zadyň ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.Käbir önümler iki sebit üçin hem diňe bir görnüşi örtýär (mysal üçin: kebelek şekilleri), ýöne sarp edijiler bu stiliň bir görnüşli görnüşleri hödürleýän has arzan wersiýalaryny satyn almazdan ozal, bu stiliň zerurlyklary üçin ýeterlik derejede üpjün edip biljekdigini ýa-da ýokdugyny barlamaly.

Dogry ýerine ýetirilende, silikon emzik örtükleri, ter ýa-da fiziki hereket / işjeňlik sebäpli goşmaça düzediş gerek bolmasa, günüň dowamynda howpsuz bolmalydyr, birnäçe sagatdan soň birneme süýşmegine sebäp bolýar.Şeýle hem, wagtyň geçmegi bilen bejerilmedik we gündelik işleriň dowamynda gönüden-göni mata süýümlerine sezewar bolýan egin-eşik sürtülmesi sebäpli dörän aşgazandan gorar!Netijede, käbir dizaýnlar ýakymly nyşanlar bilen gelýär (kiçijik ýyldyzlar ýaly!), Şonuň üçinem size wekilçilik edýän gyzykly bir zady saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: Mart-30-2023