Silikon bra / ýelimli gaýyşsyz gaty silikon bra

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Silikon bra ýelimleýji ýelmeýän gaty gaty silikon bra1

Önümiň spesifikasiýasy

Ady Heselimleýji gaýyşsyz gaty silikon bra
Welaýat zhejiang
Şäher ýiwu
Marka ruineng
sany Y7
Material 100% silikon /
gaplamak Talaplaryňyza görä sumka, guty
reňk Açyk deri, gara deri
MOQ 3 sany
wagt 5-7 gün
Ölçegi A, B, C, D.

Önümiň beýany

Silikon Bra ýelimleýji gaýyşsyz gaty silikon Bra2
Silikon bra ýelimleýji gaýyşsyz gaty silikon Bra3

Silikon bra ýelimleýji ýelmeýän super ýumşak super bökdençsiz Ultra inçe görünmeýän gaty silikon bra

Silikon Bra ýelimleýji gaýyşsyz gaty silikon Bra4

* Onlaýn özleşdirme

Isleýän dizaýnyňyz üçin onlaýn özleşdirmek üçin aşakdaky surata basyň.

Silikon bra ýelimli ýelmeýän gaty gaty silikon bra5

Täze çyra

Smallar, has ýeňil we içerki klip, has köp ýygnanýan.

Silikon Bra ýelimleýji gaýyşsyz gaty silikon Bra6

Ultra inçe galyňlyk

Örän ýumşak we aşa inçe galyňlyk, has bökdençsiz we Q viskoelastik bolýar.

ͼƬ49

göze görünmeýän silikon braň gelip çykyşy

Önümiň tanyşdyrylyşy:
Göze görnüp duran gaýyş gaýyşlaryndan ýa-da çeňňeklerinden gorkman, ýokary rahatlygy we goldawy berýän rewolýusiýa Görünmeýän Silikon Bra bilen tanyşdyrmak.Görünmeýän silikon bra, ahyrky erkinligi we tebigy görnüşi gözleýän her bir adam üçin iň soňky bra çözgüdi.Bedeniňiziň şekiline ajaýyp galyp, günüň dowamynda rahat we göwnejaý laýyklygy üpjün edýän ýokary hilli silikon materialdan ýasalýar.

Önümiň beýany:
Görünmeýän silikon bra oýlap tapyşy 2000-nji ýyllaryň başlaryna degişlidir.Şol döwürde aýallar köplenç oňaýsyz we derilerinde yz galdyrmaýan adaty brazalara alternatiwa gözleýärdiler.Göze görünmeýän, bökdençsiz we gaýyşsyz stakanyň düşünjesi gysga wagtyň içinde özüne çekdi we silikon bra bra pikiri döräp başlady.

Görünmeýän silikon bra, deride ýumşak ýumşak we gipoallergen silikon materialdan ýasalýar.Silikon materialy inçe we öň tarapynda birneme ýelimleýji örtük bar, bu bolsa derä hiç hili oňaýsyzlyk bilen ýapyşmaga mümkinçilik berýär.Bu bra, döşleri ýuwaşlyk bilen götermek we goldamak, tebigy görnüşli görnüş bermek we ynamyňyzy güýçlendirmek arkaly işleýär.

Görünmeýän silikon bra, islendik eşigiň aşagynda ajaýyp işlemek üçin niýetlenendir.Yzky köýnek, egin-eşiksiz ýa-da halta boýnuňy geýseňem, Görünmeýän Silikon Bra görünmeýän bolup galar we ajaýyp goldaw berer.Döşüňizi ýerinde saklamaga we braň goýulmagyny üpjün etmäge kömek edýän öňdäki ýapyklyk bar.

Görünmeýän silikon bra, käse ölçegleriniň köpüsinde bar, şonuň üçin bedeniňize laýyk gelýänini tapyp bilersiňiz.Şeýle hem gaýtadan ulanylýar - ulanylandan soň suw bilen ýuwuň we gapda saklamazdan ozal guradyň.Bu önüm, bütin gün özüni ynamly, rahat we goldamak isleýän ähli ýaşdaky aýallar üçin ajaýyp.

Kompaniýanyň maglumatlary

önümiň beýany09

Sowal-jogap

önümiň beýany10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler