Öň ýapylmagy bilen ýuwulýan görünmeýän ýelmeýän bra

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Frontapylýan görünmeýän ýelmeýän bra, öň ýapyk3

Tegelek şekilli ýuwulýan, görünmeýän ýelmeýän bra, öň ýapylmagy bilen

Brazalara ýapyşmak galýarmy?

Özüňize laýyk birini tapanyňyzda, taýajykly braslar günüň dowamynda rahat dowam edip biler!Howpsuzlygyny üpjün etmegiň iň möhüm iki faktory, ilki bilen dogry ululykda bolmakdyr.Heselimleýji bra gaty az bolsa, döşüňize goldaw we ýapyşmak üçin has köp göreşer.Ikinjiden, braňy dakmazdan ozal meýdany arassalamaly we guradyň!Guramaga ünsi çekiň, sebäbi çygly bolsa hiç hili ýelmeşip bilmez.Derleýän, aşa terli ýa-da bedeniňizde her hili çyglylyk bar bolsa, ýelimlenýän braňyz size ýapyşmaga ýol bermeýär we käseleriňizi geýmäge synanyşmazdan ozal ýelim doly gurak bolmalydygyna düşünmek möhümdir.

Brasa näçe wagtlap ýapyşmaly?

Elbetde, wagtyň geçmegi bilen ýelmeşme azalýar, ýöne taýajykly brazalaryň takmynan 30-40 köýnek geýmegi adaty bir zat.Şeýle-de bolsa, bu siziň näderejede ideg edýändigiňize baglydyr.Ulanylmaýan wagty ony dogry goýuň, geýmezden ozal deriňizi arassalaň we braňyzy çygly etmäň!
Kararyňyzy gysgaltmak üçin, onlaýn we tomus üçin iň oňat taýajyklary tapdyk.

Iň oňat taýaklar

Frontapylýan görünmeýän ýelmeýän bra, öň ýapyk42

Iň soňky taýakly basgyç, bu stil goşmaça götermek we döwmek üçin merkezi gysgyç bilen doldurylýar.Fabriceňil mata, tomsuň yssy günlerinde sundressleriň aşagynda geýmegi ajaýyp edýär.

Bir synçy: "Tomus yssy tolkunlarynda bu braçany [üç] gezek ulandym, hiç hili kynçylyksyz galdy. Arassalamak aňsat we maňa beýlekiler ýaly geň şekil bermeýär."

Heselimleýji brazalary geýmek ygtybarlymy?

Bu günler aýallara öňküsinden has güýçli.Thatöne bu, her gün başdan geçirýän ownuk problemalarymyzdan, esasanam içki geýimler meselesinde özümizi gorap saklamagy aňlatmaýar.Şeýle-de bolsa, bu günler eýýäm bras bilen has köp mümkinçilik bar.Heselimleýji brazalar dürli eşik geýeniňizde rahatlygy we köp taraplylygy sebäpli meşhur bolýar.
Alreadyöne eýýäm ýelimli bra geýip görenleriň biri bolsaňyz, beýlekiler ýaly soragyňyz bolup biler: Çeňňekli bra ygtybarlymy?Her gün geýip bilersiňizmi?Haýsy bra gündelik ulanmak üçin amatly?Geliň öwreneliň.
Lukmançylyk derejeli ýelim, bu iň oňat wariantydyr, sebäbi lukmançylyk derejesindäki ýelimde köpürjik ýok we derleseňizem deriňize ýapyşar.Bu, gündiz işjeň bolsaňyzam, ýelmeýän braňyzyň ýykylmazlygyny kepillendirýär.Şeýle hem bu ýelimleýji astar bilen haýsydyr bir gaharlanma barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
Biologiki ýelim.Ter siňdirmegiň artykmaçlygy bilen lukmançylyk derejeli ýelimine meňzeýär.Biologiki ýelim bilen, onuň gaty köp ýapyşmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok, dogry ideg we tehniki hyzmat bilen 3000 ulanyş dowam edip biler.

Haryt maglumatlary

Haryt ady

Öň ýapylýan görünmeýän ýelmeýän bra

Gelip çykan ýeri

Zhejiang, Hytaý

Marka ady

RUINENG

Aýratynlyk

Çalt gurak, bökdençsiz, dem alýan, iteklemek, gaýtadan ulanmak, ýygnamak

Material

Pagta, gubka, lukmançylyk silikon ýelimi

Reňkler

Deri, Gara, Gülgüne gyrmyzy, Custörite reňk

Açar söz

Heselimleýji görünmeýän bra

MOQ

5 sany

Üstünlik

Deri arassa, gipo-allergen, gaýtadan ulanylýar

Mugt nusgalar

Goldaw

Bra stili

Gaýyşsyz, Yssyz

Eltip bermegiň wagty

7-10 gün

Hyzmat

OEM hyzmatyny kabul ediň

Öň ýapylmagy bilen ýuwulýan görünmeýän ýelmeýän bra

Frontapylýan görünmeýän ýelmeýän bra, öň ýapyk4

önüm-beýany1

Frontapylýan görünmeýän ýelmeýän bra, öň ýapyk19

önümiň beýany1 önümiň beýany2 önümiň beýany3 önümiň beýany4 önümiň beýany5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler