Toý dabarasy üçin ak dantelli jadylaýjy görünmeýän ýelimli bra

Gysga düşündiriş:

- 80% neýlon / 20% spande

- Gaýyşsyz we arkasyz we simsiz

- Göze görünmeýän gysgyç bilen boýnuňy sok

- Iň ýokary goldaw

- Washuwup bolýan we gaýtadan ulanylýan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wed05 üçin ak dantelli jadylaýjy görünmeýän ýelimli bra

Toý dabarasy üçin ak dantelli özüne çekiji görünmeýän ýelimli bra

2023-nji ýylda toý köýnekleri üçin iň gowy ýelimleýji brazalar
Heselimleýji brazalar, ýalaňaç deride ýapyşmak, doly örtmek we bra çyzyklarynyň görünmeginiň öňüni almak üçin ýörite döredildi.Toý köýnekleri üçin iň oňat ýelimlenýän brazalar, bra gaýyşlaryny we bra çeňňeklerini görkezmän, size seksi arka hödürleýär.Bu brazalar uly ýelimleýji güýje eýedir;uzak wagtlap ýapyşýarlar.Şeýle hem uly rahatlyk berýär.Bu ýelimlenýän brazalaryň käseleri gowy goldaw berýär we gowy örtük hödürleýär.

No-show-bra her aýal üçin iň islenýän bra.Sebäbi hemmäňiz toý günüňize taýyn bolup bilersiňiz, ýöne açyk arka eşigiňizde bra gaýyşlary görkezilse, hemmesi biderek bolar.
Toý köýnekleri üçin RUINENG-iň ýelmeşýän bra, derä ýakymly silikon we owadan toý köýnegiňize ýakyn ak krujka bezegi bilen bezelendir.Gipoallergen bolmak bilen, döşüňizi hiç hili reaksiýa döretmezden oňat goldaýar we gabykdan aýrylanda-da zyýany ýok.Öňki gysgyç, hiç hili kynçylyksyz, braňy rahat berkitmäge ýa-da yzyna gaýtarmaga mümkinçilik berýär.Sarylmagynyň öňüni almak üçin galyň we aç-açan 3D stereoskopiki käseler bilen, ýumşaklyk ýa-da gowşak gaýyşlar bilen baglanyşykly mesele ýok.RUINENG-iň äýnegi şeýle bir ýeňil welin, hatda aşagyňyzda bir zat bar ýaly duýmarsyňyz!Skinokary güýçli silikon jeli derä berk ýapyşýan bu taýagyň içki gatlagyny ýasamak üçin ulanylýar.Munuň tersine, daşky gatlakda dem alýan mata bar.Deri üçin amatly material, ulanyja uzak wagtlap bra geýmäge mümkinçilik berýär.Bu göze görünmeýän bra, deňlik köýnekleriniň, arkasyz köýnekleriň, turbanyň üstleriniň we çuň V köýnekleriniň aşagynda geýip bolýar.Warmyly suw we sabyn bilen ýumşak ýuwlandan soň gaýtadan ulanylýar.

önüm-beýany1

Haryt maglumatlary

Haryt ady

Toý dabarasy üçin ak dantelli özüne çekiji görünmeýän ýelimli bra

Gelip çykan ýeri

Zhejiang, Hytaý

Marka ady

RUINENG

Aýratynlyk

Çalt gurak, bökdençsiz, dem alýan, iteklemek, gaýtadan ulanmak, ýygnamak

Material

Pagta, gubka, lukmançylyk silikon ýelimi

Reňkler

Ak, adaty reňk

Açar söz

Heselimleýji görünmeýän bra

MOQ

5 sany

Üstünlik

Deri arassa, gipo-allergen, gaýtadan ulanylýar

Mugt nusgalar

Goldaw

Bra stili

Gaýyşsyz, Yssyz

Eltip bermegiň wagty

7-10 gün

Hyzmat

OEM hyzmatyny kabul ediň

Çeýe goldaw we ajaýyp beden şekili

Üýtgeşik öňdäki klip dizaýny aňsatlyk bilen berkidilip we açylmaz. Enougheterlik derejede güýçli we döşüňizi has doly şekilde ýygnamaga kömek ediň.
Geň galdyryjy ýygnamak effekti: Bu göteriji bra, çydamly we berk bolan öňdäki tok dizaýnydyr.Döşleriň ýygnanma derejesini zerurlyklaryňyza görä arkaýyn sazlap bilersiňiz, özüne çekiji çuň V egrini döretmek üçin.

Wed15 üçin ak dantelli jadylaýjy görünmeýän ýelimli bra

Öňküsi ýaly ajaýyp fit
Yapyşan we derä ýakymly silikondan ýasalan, günüň dowamynda ýelmeşiň.

Saglyk we rahatlyk baky maksatlardyr
Lukmançylyk derejeli silikon, allergiýadan gaça durmak üçin ygtybarly material.
Iň sagdyn bra materiallary
Dem alýan (we has gowusy organiki) mata bilen ýasalan stakany saýlaň.
Organiki pagta we bambuk gowy saýlawdyr.
Bu materiallara duýgur bolanlary gaharlandyryp biljek lateks gaýyşlaryndan ýa-da nikel ýapylmagyna üns beriň.
Günüň dowamynda dogry laýyk bra geýmegiň saglyga ýaramaz täsirini ýetirjekdigini görkezýän hiç hili ylmy subutnama ýok.Şeýle-de bolsa, laýyk gelmeýän bra, boýnuň we döş myşsalarynyň agyrysyna sebäp bolup biler.Artykmaç egin gaýyşlary eginlere hem täsir edip biler.
Şonuň üçin RUINENG içki eşiklerinden ähli arkasyz, gaýyşsyz, bökdençsiz, simsiz brazalar üçin gelmegiňizi haýyş edýäris!

Bir gezeklik garaşylmadyk zat däl
Bu bir gezeklik ulanylýan zatlar däl.birnäçe gezek ulanmak üçin niýetlenendir we degişli ideg we arassalamak bilen birnäçe aýlap dowam edip biler.Wasuwup bolýan, 40+ gezekden köp ulanyp bolýan we çeýe goldaw.

Wed11 üçin ak dantelli jadylaýjy görünmeýän ýelimli bra Wed08 üçin ak dantelli jadylaýjy görünmeýän ýelimli bra Wed09 üçin ak krujka jadylaýjy görünmeýän ýelimli bra önümiň beýany1 önümiň beýany3 önümiň beýany2

Kompaniýanyň maglumatlary

önümiň beýany09

Sowal-jogap

önümiň beýany10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler