Heselimleýji bra / silikon emzik örtügi / Gaty silikon emzik örtügi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Heselimleýji Bra Silikon Emzik Gaty Silikon 01

Önümiň spesifikasiýasy

ADY Gaty silikon emzik örtükleri
Countryurt Hytaý
Şäher Zhejiang
Marka ady RUINENG
Model belgisi Y1
Material silikon
Gaplamak Karton, talaplaryňyza görä sumka
Reňk Udealaňaç, gülgüne, gara, aç-açan, hemmesi düzülip bilner
MOQ 10 jübüt
Eltip bermegiň wagty 7-15 gün
Üstünlik Softumşak amatly
Ulanylyşy Gündelik ulanylýar

Önümiň beýany

Heselimleýji Bra Silikon Emzik Gaty Silikon 02

* Ueelim derejesi laýyk gelýär: German Hankel lukmançylyk ýelimi / Amerikan 3m ýelimi
* Iki synp hem laýyk gelýär: Lukmançylyk standarty

Heselimleýji Bra Silikon Emzik Gaty Silikon 03

Matelimleýji silikon emzik örtügi Mat derisi üçin göze görünmeýän gaýtadan ulanylýan bok lentasy

Arza

önümiň beýany03

gaty silikon emzik örtügi

Ynkylaply silikon gaty emzik örtügimiz bilen tanyşdyrmak!Önümimiz 100% lukmançylyk derejeli silikondan öndürilip, amatly we işlemäge niýetlenendir.Deride ýumşak, ýöne sürtülmäni azaldýan we rahatlygy ýokarlandyrýan berk laýyklygy üpjün etmek üçin ýeterlik derejede güýçli.Mundan başga-da, gapaklar gipoallergen bolup, olary ähli deri görnüşleri üçin howpsuz edýär!
Işli eneler üçin rahatlygyň we amatlylygyň nähili möhümdigini bilýäris - şonuň üçin bu ýokary hilli önümi döretdik!Diňe köptaraply dizaýnymyz eşikleriň aşagynda uly ýa-da oňaýsyz duýulman goldaw berýär, eýsem saklamak üçin gaty az tagalla edýär!Silikon gaty emzik örtüklerimize maýa goýmak, rahatlyk üçin maýa goýmagy aňladýar - her gün durmuşyňyza näme atsa-da uzak möhletli goraga girip biljekdigiňizi bilmek! Ene süýdi bilen emdirmek syýahaty
Softumşak lukmançylyk derejeli silikon bilen bezelen emzik örtükleri çeýeligi hödürleýär, şonuň üçinem ygtybarly ýerde galmak bilen bedeniňize laýyk gelýär.Mundan başga-da, olar suw geçirmeýän ýa-da suwa düşeniňizde-de hiç hili aladasyz geýmäge mümkinçilik berýän doly suw geçirmeýär!Yapyşmaýan dizaýn, uzak wagtlap rahatlygy üpjün edýär, sebäbi uzak wagtlap ulanylanda eşiklere ýapyşmaz ýa-da deriňizi gaharlandyrmaz.Mundan başga-da, gipoallergen materiallary, allergiýa ýa-da duýgurlyga garamazdan olary hemmeler üçin howpsuz edýär.
Gaýtadan ulanylýan emzik örtükleri, eşikleriň üsti bilen iýmitlenmekden we görünmekden goramak bilen çäklenmän, köp sanly programma bar - sowuk günlerde ýa-da agşam sowuk howanyň täsirinden goraýar;işjeň işjeňlik wagtynda goşmaça ýassyk üçin sport brazalarynyň aşagynda ulanylyp bilner;açyk eşik geýeniňizde sypaýylyk goşuň;çakdanaşa täsir etmekden dörän güne ýanýanlary ýapyň;emzikleriň töwereginde ter gurulmagy sebäpli açyk reňkli köýneklerde mata boýag tegmilleriniň öňüni alyň.

Kompaniýanyň maglumatlary

önümiň beýany09

Sowal-jogap

önümiň beýany10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler