Aýal-gyzlar üçin eşikler / Strapless silikon bra

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Bu innowasiýa önümi size hödürlemek üçin döredildi1

Önümiň spesifikasiýasy

Ady Dürli galyňlygy bolan gaýyşsyz silikon bra
Welaýat zhejiang
Şäher ýiwu
Marka Ruineng
sany Y9
Material 100% silikon
gaplamak Talaplaryňyza görä sumka, guty
MOQ 3 sany
wagt 5-7 gün
Ölçegi A, B, C, D.
Galyňlyk Ultratin, goşa galyňlyk, üç galyňlyk, ölçegli

Önümiň beýany

Bu innowasiýa önümi sizi üpjün etmek üçin niýetlenendir2
Bu innowasiýa önümi sizi üpjün etmek üçin döredildi3

Aýal-gyzlar seksi suw geçirmeýän silikon kubogy Bra ululygy Yzygiderli gaýyşsyz silikon bra

Bu innowasiýa önümi size hödürlemek üçin döredildi4

Aýallar ýelmeýän silikon göze görünmeýän bra

Bu innowasiýa önümi size hödürlemek üçin döredildi5

Galyňlygyny nädip saýlamaly

(1).Ilki bilen şahsy isleg.
(2).Döşüň ululygyna görä, döşüň kiçelmegi üçin has ulurak we inçelerini saýlaň;Döşleri has uly görünmek üçin kiçiräkleri has galyň bolmaly.
(3).Yssy we sowuk howa görä, bedeniň sowuk bolmagy üçin has inçe saýlaň;Bedeniň ýyly bolmagy üçin sowuk howada has galyňlygy saýlaň.

Bu innowasiýa önümi sizi üpjün etmek üçin niýetlenendir6

önüm-beýany1

Silikon braň hyzmat möhleti

Silikon brazalar içki eşikler dünýäsini özgertdi, aýal-gyzlara eşikler, gaýyşlar ýa-da ýassyklar zerurlygy bolmazdan rahatlyk, goldaw we şekillendiriş goldawyny berdi.Şeýle-de bolsa, beýleki eşikler ýaly, silikon brazalaryň çäkli hyzmat möhleti bar, bu materialyň hili, ulanylyş ýygylygy, ideg we saklamak usullary ýaly birnäçe faktorlara baglydyr.

Silikon braň hyzmat ediş möhleti, marka we ulanyş şertlerine baglylykda alty aýdan iki ýyla çenli üýtgeýär.Käbir silikon brazalar, görnüşini ýa-da ýelmeşmesini ýitirmän birnäçe aýlap gündelik könelmegine we ýyrtylmagyna çydap bilýär, beýlekileri bolsa birnäçe hepdeden soň gabyklap ýa-da deformasiýa edip biler.
Silikon brazlaryň hyzmat ediş möhletine täsir edýän möhüm faktorlaryň biri materialyň hilidir.Qualityokary hilli silikon brazalar gipoallergen, zäherli we çydamly lukmançylyk derejeli silikondan ýasalýar.Silikonyň bu görnüşi, ýyrtylmazdan, ýarylmazdan ýa-da reňkini üýtgetmezden ýokary temperatura, çyglylyga we sürtülmä çydap biler.

Beýleki tarapdan, pes hilli silikon brazalarda deriniň gyjyndyrylmagyna, allergiki täsirlere ýa-da rak keseline sebäp bolup biljek lateks ýa-da PVX ýaly zyýanly himiki maddalar bolup biler.Bu bürünçler ýelmeşmesini ýitirip, tozan we der ýygnap ýa-da yssy ýa-da sowuk temperatura sezewar bolanda deformasiýa edip biler.
Silikon brazlaryň hyzmat ediş möhletine täsir edýän başga bir faktor, ulanylyş ýygylygydyr.Yzygiderli geýilýän we ýuwulýan silikon brazalar, az ulanylýanlardan has çalt ýelmeşmegini ýa-da çeýeligini ýitirip biler.Silikon braň hyzmat möhletini uzaltmak üçin ony beýleki brazalar bilen aýlamak, günde sekiz sagatdan gowrak geýmezlik we eliňizi ýumşak sabyn we ýyly suw bilen ýuwmak maslahat berilýär.

Netijede, silikon brazalary ideg etmek we saklamak usullary olaryň hyzmat ediş möhletine hem täsir edip biler.Silikon brazalar göni gün şöhlesinden, çyglylykdan ýa-da yssydan uzak, salkyn we gurak ýerde saklanmalydyr.Şeýle hem, tozanyň ýa-da lintiň ýapyşmazlygy üçin ýelimleri bilen örtülmelidir.Mundan başga-da, silikon brazalary eplemeli ýa-da ezmeli däl, sebäbi bu olaryň görnüşini ýa-da ýelmeşmegini ýitirip biler.

Sözümiň ahyrynda, silikon brazalar aýallara adaty brazalara amatly, köptaraply we elýeterli alternatiwa hödürleýär.Şeýle-de bolsa, has uzak wagtlap peýdalaryndan peýdalanmak üçin ýokary hilli brazalary saýlamak, az ulanmak we olara gowy ideg etmek zerurdyr.Dogry işlemek bilen, silikon bra iki ýyla çenli dowam edip biler we geýýänine tükeniksiz goldaw we ynam döreder.

Kompaniýanyň maglumatlary

önümiň beýany09

Sowal-jogap

önümiň beýany10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler