Boý lentasy / Göze görünmeýän döş göteriji bra

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Boob lentasy Görünmeýän döş göteriji Bra1

Bu element hakda

* Güýçli saklamak we ýelmemek: Döşler üçin döş goldawymyz, bütin gije dowam etjek güýçli, suw geçirmeýän tutum üpjün edýär!Döş götermek üçin döş goldawymyz tansdan goraýar, tans meýdançasyna çykanyňyzda onuň boş bolmagyndan gorkmaň!
* Dem alýan we derlemegiň subutnamasy: “Epic Elements” -iň döş direg goldawy ýykylmaz ýa-da derlemekden ýa-da hereketden dynmaz!
* Akyldar we tebigy görünýän tutma: Uly döş üçin göteriji lenta tebigy görünýän beden we şekil bilen üpjün edýär we islendik paýhasly ýa-da arkasyz köýnek bilen geýip bolýar!
* Placeerde boluň: “Epic Elements” -iň döş dykyz lentasy bilen tebigy we bökdençsiz görnüş bilen döş götermek boýunça ajaýyp goldawy gazanyň!
* Köp ulanylyş lentasy: “Epic Elements” tarapyndan döş dyrnagymyz döş götermek ýaly dürli usullarda ulanylyp bilner!HER görnüşli eşik bilen geýiň we görkezjek zat hakda alada etmäň!

Önümiň spesifikasiýasy

Ady

Göze görünmeýän döş göteriji lenta

Welaýat zhejiang
Şäher ýiwu
Marka ruineng
sany Y17
Material Poliester
gaplamak Talaplaryňyza görä sumka, guty
reňk gara, goňur, deri, hemmesi düzülip bilner
MOQ 1roll
Eltip bermek 5-7 gün

Önümiň beýany

Boob lentasy Görünmeýän döş göteriji Bra2
Boob lentasy Görünmeýän döş göteriji Bra3

Meşhur täze dizaýn edilen aýallar, göze görünmeýän döş göteriji bra lenta boob seksi emzik örtük pastiýalary aksesuarlary ýakynlaşdyrýar

Boob lentasy Görünmeýän döş göteriji Bra4

Täze sandyk, toý köýnekleri üçin göwre şekilli göwüs göteriji göwüs göteriji lentany goldaýar

Arza

Boob lentasy Görünmeýän döş göteriji Bra5 Boob lentasy Görünmeýän döş göteriji Bra6

lenta hakda bir zat

Bu innowasiýa önümi, gije-gündiziň dowamynda özüne ynamly we haýran galdyryjy görünmek üçin goldaw we götermek üçin döredildi.Ulanmak aňsat, geýimleriňiziň süýşmegine ýa-da täsir etmeginden gorkman, ajaýyp gabat gelmegini üpjün edýär.
Lenta deriňize ýumşak ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Şeýle hem suw geçirmeýän, deriňizi ýa-da çyglylygyňyzy zaýalamakdan gorkman birnäçe sagatlap arkaýyn geýip bilersiňiz.
Boob lentamyz ulanyjy üçin amatly we ulanmak aňsat.Lentany gerekli uzynlyga çenli kesiň, astyndan gabyň we deriňize goýuň.Soň bolsa eşikleriňizi lentanyň üstünde goýuň we berk basyň.Şeýle hem lentany zerur bolanda sazlap bilersiňiz, her gezek iň oňat gabat gelmegiňizi üpjün edip bilersiňiz.
“Boob lenta” dürli ululykda bar, şonuň üçin beden görnüşiňize iň gowusyny saýlap bilersiňiz.Heselimleýji tehnologiýamyz lentanyň ýerinde galmagyny üpjün edýär, haýsydyr bir oňaýsyzlyk ýa-da gaharlanma barada alada etmeli däl.
Bu innowasiýa önümi dürli geýim stilleri we beden görnüşleri bolan aýallar üçin ajaýyp we ony ähli ýagdaýlarda ynamly geýip bolýar.Bir gije, toýda ýa-da aýratyn bir çärä çykjak bolsaňyz, “Boob lenta” size gije-gündiziň dowamynda rahat we howpsuz saklamak bilen iň gowy görünmäge kömek eder.
Näme garaşýarsyň?Indi dükan ediň we Boob lentamyz bilen iň oňat gabat geliň!

silikon emzik gapagyny nädip ulanmaly

Silikon emzik örtükleri, islendik iş wagtynda rahat bolmak bilen sypaýylygyňyzy goramagyň ajaýyp usulydyr.Dürli stilde, ululykda we şekilde gelýär, şonuň üçin size laýyk gelýän bir zadyň boljakdygyna göz ýetiriň.Mundan başga-da, emzikleriň iň az görünmegi bilen iň ýokary gurşawy üpjün edýär, şonuň üçin haýsy eşik ýa-da eşik kombinasiýasyna ynamly bolup bilersiňiz.Gündelik ulanylyşda ýa-da aýratyn ýagdaýlarda bolsun, silikon emzik örtükleri emzikleri gizlemek üçin aňsat we özüne çekiji çözgüt hödürleýär.

Silikon emzik örtükleri ulanylanda, olardan iň gowy netijeleri almak üçin laýyk ýerleşdirilmegini we ýerleşdirilmegini üpjün etmek möhümdir.Ilki bilen bu zatlardan birini satyn almazdan ozal, döşüňiziň töweregini ýumşak lenta bilen ölçäp başlaň.Soňra bu ölçegler üçin iň laýyk ululygy saýlaň we diňe deriniň kontaktyna garşy geýilende hiç hili oňaýsyzlyk ýa-da agyry döretmezden bedeniňiziň töwereginde rahat bolmalydygyna göz ýetiriň.Döşüňiziň üstünde bir gezek pugta ýerleşdirilendigine göz ýetiriň, ähli gyralary açyk deriniň üstünde tekizleşýär - hiç hili çişirilmeýär ýa-da bukulmaýar - bu şeýle etmek bilen, geýim eşikleriniň aşagynda hemme zady dogry gizlemäge kömek eder. .

Şeýle hem, silikon emziklerini ilkinji gezek geýeniňizde, yzly-yzyna sekiz sagatdan gowrak geýmezlige üns bermegiňizi haýyş edýäris.Gaýtadan işlemek maksadyna ýetmek üçin silikon döş stikerlerini arassalamaga üns beriň.Şeýle hem, silikon emziklerini ilkinji gezek geýeniňizde, yzly-yzyna sekiz sagatdan gowrak geýmezlige üns bermegiňizi haýyş edýäris.Gaýtadan işlemek maksadyna ýetmek üçin silikon döş stikerlerini arassalamaga üns beriň.Ony ýyly suw bilen ýuwup bilersiňiz ýa-da emzik stikerleriniň ömrüni uzaldyp bilýän emzik stikerleri üçin ýörite arassalaýjy serişdäni ulanyp bilersiňiz.

Kompaniýanyň maglumatlary

önümiň beýany09

Sowal-jogap

önümiň beýany10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler